ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್

Tablet

ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಮೌಖಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಔಷಧದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ