ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಪುಡಿ

Powder for injection

ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಔಷಧಿ ಪುಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ