ម្សៅសម្រាប់ចាក់

Powder for injection

ម្សៅថ្នាំត្រៀមសម្រាប់ចាក់