ઈન્જેક્શન માટે પાવડર

Powder for injection

ઈન્જેક્શન ઉપયોગ માટે દવા પાવડર તૈયાર