د انجیکشن لپاره پوډر

Powder for injection

د درملو پوډر د انجیکشن کارولو لپاره چمتو دی