එන්නත් කිරීම සඳහා කුඩු

Powder for injection

ඖෂධ කුඩු එන්නත් භාවිතය සඳහා සූදානම්