കുത്തിവയ്പ്പിനുള്ള പൊടി

Powder for injection

കുത്തിവയ്പ്പ് ഉപയോഗത്തിന് മരുന്ന് പൊടി തയ്യാറാണ്