پودر برای تزریق

Powder for injection

پودر دارویی آماده برای تزریق