ຜົງສໍາລັບການສັກຢາ

Powder for injection

ຝຸ່ນຢາກຽມພ້ອມສໍາລັບການສີດ