इंजेक्शनसाठी पावडर

Powder for injection

इंजेक्शन वापरण्यासाठी औषध पावडर तयार