इंजेक्शन लागि पाउडर

Powder for injection

औषधि पाउडर इंजेक्शन प्रयोगको लागि तयार छ