ਟੀਕੇ ਲਈ ਪਾਊਡਰ

Powder for injection

ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਹੈ