ਕੈਪਸੂਲ

Capsule

ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲੇਟਿਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ।