ਟੈਬਲੇਟ

Tablet

ਟੈਬਲੇਟ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ