ടാബ്ലെറ്റ്

Tablet

വാക്കാലുള്ള ഉപയോഗത്തിനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ മരുന്നാണ് ടാബ്‌ലെറ്റ്