കാപ്സ്യൂൾ

Capsule

വായിലൂടെ എടുക്കുന്ന മരുന്നിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് കാപ്സ്യൂൾ.അതിനുള്ളിൽ മരുന്നിനൊപ്പം ജെലാറ്റിൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഷെൽ ഉണ്ട്.