ஊசி போடுவதற்கான தூள்

Powder for injection

ஊசி பயன்பாட்டிற்கு மருந்து தூள் தயார்