இதயத்தில் இருந்து முறைக்கிறாய்

வாழ்க்கை மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை பராமரிப்பது

  • e676b0df

ஆய்வகம் வைக்கவும்
மருத்துவம் நடைமுறையில்

ஹெபெய் KeMing மருந்துகள் வருத்தத்துடன் இருக்கும் பேய். & காலாவதி. வர்த்தக கார்ப்பரேஷன் லிமிட்டெட் நிறுவனத்தின் இன் ஹெபெய் மாகாணம், ஷிஜியாழிுாங்க் தலைநகரில் அமைந்துள்ள. நகரம் வசதியாக சற்று தெற்கே பெய்ஜிங் அமைந்துள்ளது, ஒரு வணிக, போக்குவரத்து, மற்றும் தொழில்துறை வடக்கு சீன சமவெளி அமைந்துள்ள மையமாகும். இது 1999 இல் நிறுவப்பட்டது, ஒரு முறையான மருந்து வர்த்தக நிறுவன மருந்து வணிக உரிமம் மற்றும் ஜீ.எஸ்.பி. சொந்தமான.

If you need any of our samples, please send us your inquiries
Free samples