හදවතින්ම බලනවා

ජීවිතය සහ සෞඛ්ය සම්පන්න ජීවිතයක් රැකබලා

  • e676b0df

රසායනාගාර පෙදෙස
වෛද්ය ප්රායෝගිකව

හොබෙයි KeMing ඖෂධ Imp. සහ exp. වෘත්තීය Co., Ltd. හොබෙයි පළාත, Shijiazhuang අගනුවර පිහිටා ඇත. නගරය පහසුවෙන්ම දකුණේ බෙයිජිං පිහිටා ඇත, උතුරු චීන තැනිතලාව මත පිහිටා වාණිජ, ප්රවාහනය හා කාර්මික මධ්යස්ථානයක් වේ. එය 1999 දී ආරම්භ කරන ලදී, විධිමත් ඖෂධ වෙළෙඳ ව්යාපාර ඖෂධ ව්යාපාරික බලපත්රය හා GSP + අයත් වේ.

If you need any of our samples, please send us your inquiries
Free samples